Karta charakterystyki stężonego kwasu solnego

Pobierz

Ochrona skóry Środki ochrony indywidualnej dla ciała powinny być dobrane w zależnościKarta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 25.09.2015 .. w przeliczeniu na zawartość aktywnego kwasu solnego Pełne brzmienia symboli oraz zwrotów H znajdują się w sekcji 16.. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe powstaje podczas reakcji kwasu solnego obecnego w składzie .. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Z tej przyczyny stężony kwas solny określa się jako "dymiący".Karty Charakterystyki dostępne są na 3/10 Kwas solny 35 - 38% CZDA Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe zKarty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie .. jeżeli stężenie .Karta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 18.09.2015 .. - w przeliczeniu na zawartość aktywnego kwasu solnego Pełne brzmienia symboli oraz zwrotów H znajdują się w sekcji 16.. 3.1 substancja Nie dotyczy 3.2 Mieszanina Składniki niebezpieczne (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Nazwa Chemiczna (Stężenie) Nr CAS Numer rejestracji Klasyfikacja Chlorek Tytanu(III) (>= 10 % - < 20 % ) 7705-07-9 *) KARTA CHARAKTERYSTYKIGdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.Karta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 14.09.2012 ..

Oczy-Roztwory wodne kwasu solnego .

brak dostępnych danych.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : KWAS SOLNY 31-38% Wzór chemiczny : HCl Numer CAS : - Oznakowanie WE : 231-595-7 Numer indeksowy : 017-002-01-XKarta charakterystyki substancji chemicznej - kwas_chlorowodorowy_37 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2004/08/01Maksymalne stężenie kwasu solnego jakie można uzyskać w temp.. Kwas chlorowodorowy jest elektrolitem / jest nieelektrolitem.. Sekcja 5.. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.. Środki gaśnicze.. 0 °C wynosi 45,148% (pod ciśnieniem normalnym).. Ma zastosowanie również w produkcji "wody królewskiej", stanowiącej połączenie kwasu solnego i kwasu azotowego.Kwas solny 9 % Brenntag Polska Sp.. W przemyśle włókienniczym stosuje się go do neutralizacji resztek alkalicznych w bawełnie w procesie czyszczenia bezpośrednio przed bieleniem.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H 2 SO 4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów - wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego o stężeniu 100% nazywa się superkwasami.Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w wielu kluczowych syntezach.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 SDS-ZChP- 003/10 wersja 07 Kwas siarkowy (VI) 95 % Data: sporządzenia aktualizacji ..

Typ związku Roztwór kwasu solnego.

Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z .Z tej przyczyny stężony kwas solny określa się jako "dymiący".. 5.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Roztwór chlorowodoru w acetonie i eterach ma jaskrawe, żółte zabarwienie.. Ze stężonego kwasu solnego ulatnia się gazowy chlorowodór, który z kolei reaguje z wilgocią w powietrzu, tworząc mgłę.. (skreśl niewłaściwe określenie) 16.. <8 <5 Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Skin Corr.. Kwas solny o stężeniu poniżej 30% nie wykazuje już tendencji do dymienia.. Zebrany materiał potraktować jak odpady.. Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stężenie (% mikrozid AF liquid Kopia do odczytu!. Strona 3 z 17 Składniki niebezpieczne (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Nazwa Chemiczna (Stężenie) Nr CAS Numer rejestracji Klasyfikacja Kwas solny (>= 1 % - < 5 % )KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 .. 1.1.Kwas solny używany jest w garbarstwie do odtłuszczania powierzchni skór.. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Stężenie kwasu solnego podano zgodnie z wymogami Uwagi B. Podano CAS chlorowodoru.KARTA CHARAKTERYSTYKI KWAS SIARKOWY 96% Data wydania 23.09.2007 Data aktualizacji: 10.02.2020 Wersja PL: 7.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Postępowanie w przypadku pożaru.. (skreśl niewłaściwe określenie) 17.Wykonaj doświadczenie przedstawione na schemacie.. 0 °C wynosi 45,148% (pod ciśnieniem normalnym).. Ze wzrostem temperatury maksymalne stężenie chlorowodoru w wodzie dość szybko maleje i dlatego stężony kwas solny wykazuje silną tendencję do uwalniania gazowego chlorowodoru.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793 .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI BEZWODNY 4.3.. Data zakończenia 2019-05-26 - cena 24,90 zł z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel (48/77) , fax (48/77) -PN-EN-689: 2002.. Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy .Struktura kwasu solnego (HCl), właściwości, zagrożenia i zastosowania The kwas solny (HCl) jest związkiem nieorganicznym, który powstaje przez rozpuszczenie w wodzie chlorowodoru, pochodzącego z jonu hydroniowego (H 3 O + ) i jon chlorkowy (Cl - ).Informacje o Inhibitor i defumer do kwasu solnego nowość - w archiwum Allegro..

Z tej przyczyny stężony kwas solny określa się jako "dymiący".roztwór kwasu solnego.

Gęstość kwasu solnego w temperaturze pokojowej: 10% - 1,050 g/cm³; 20% - 1,075 g/cm³Karta charakterystyki: KWAS SIARKOWY Wersja: 4.0 Data opracowania: 30.11.2010 .. produkcji kwasu fosforowego, nawozów sztucznych, kwasu solnego, materiałów izolacyjnych, ściernych i wybuchowych, płyt drewnopochodnych, do rafinacji tłuszczów i frakcji węglowodorowych, jako środek .Maksymalne stężenie kwasu solnego jakie można uzyskać w temp.. Ze stężonego kwasu solnego ulatnia się gazowy chlorowodór, który z kolei reaguje z wilgocią w powietrzu, tworząc mgłę.. KARTA CHARAKTERYSTYKI KWAS SOLNY 31-38% Data sporządzenia: 2002-12-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Roztwór kwasu chlorowodorowego przewodzi prąd elektryczny / nie przewodzi prądu elektrycznego.. Wersja 05.06 Aktualizacja: .. Można zneutralizować wyciek za pomocą kwasu solnego lub siarkowego.. 18.Chlorowodór rozpuszcza się w wodzie w ilości maksymalnie 36,7% w temperaturze 20C i dlatego nie można uzyskać bardziej stężonego kwasu solnego.. Ułamek masowy w % wag.. Z tej przyczyny stężony kwas solny określa się jako "dymiący".KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 .. Ze stężonego kwasu solnego ulatnia się gazowy chlorowodór, który z kolei reaguje z wilgocią w powietrzu, tworząc mgłę.. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie zMaksymalne stężenie kwasu solnego jakie można uzyskać w temp.. 0 °C wynosi 45,148% (pod ciśnieniem normalnym).. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) .. kwasu solnego i jego mieszanin przez konsumentów; Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej.. jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony .Kwas solny na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt