Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej usk białystok

Pobierz

Termin zakończenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mija 31 maja 2022 r. Inwestycja przewiduje budowę budynku, w którym mieścić się .W celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa wniosek (wzór - załącznik nr 1) drogą pocztową lub w Sekcji Statystyki Medycznej i Archiwum (pokój 26 i 27 na poziomie minus 1 w budynku D) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.35 do 15.00.2.. 15-276 Białystok.. Do pobrania: Wersja wniosku .o udostępnienie dokumentacji medycznej - Załącznik 3 c do Regulaminu Organizacyjnego; Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej - Załącznik 3 d do Regulaminu Organizacyjnego; Wysokość opłat za udostepnienie dokumentacji medycznej w okresie od 01.12.2021 do 28.02.2022 r.Formularze do pobrania.. INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. mojego leczenia w jednostce.. 4 ustawy z dnia 6.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zarządzenie wewnętrzne nr 65/2009 z dnia 17.08.2009 r. z późn.. Podmiot leczniczy ma obowi ązek udost ępni ć dokumentacj ę medyczn ą: - pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;Uzupełniony "Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych" należy złożyć w Kancelarii Szpitala V. piętro w budynku C (zmodernizowane skrzydło Szpitala od ul. Waszyngtona)..

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Wnoszę o udostępnienie dokumentacji medycznej we wskazanej formie: (zaznaczyć X we właściwej rubryce): danie kserokopii drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: e-mail: na informatycznym nośniku danych CD/DVD — w przypadku badań obrazowych danie odpisu dane wyciągu wydanie odpisu /wydanie wydruku k. ul. Zamenhofa 19,15-435 Białystok tel.. Wnioskuję o: - wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie właściwego rzeczowo podmiotu grupy Tommed - wydanie kserokopii/ wyciągu/ odpisu dokumentacji medycznej i zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji zgodnie z cennikiem określonym w art. 28 ustawyPrawo wykonywania zawodu Dokumenty różne Dostęp do ibuk.pl Plik do pobrania:Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl.docxWniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl.pdfPlik pomocy IBUK Libra.pdf Upoważnienie do odbioru pieniędzy Plik do pobrania:Upoważnienie do odbioru pieniędzy.docUpoważnienie do odbioru pieniędzy.pdf Wniosek o dofinansowanie kształcenia Plik do pobrania .zobowiązuję się do poniesienia kosztów wykonania kopii /odpisu dokumentacji medycznej/udostępnienia na informatycznym nośniku danych, zgodnie z cennikiem obowiązującym na podstawie art. 28 ust..

1 / IS-2 / PS-1 Rejestr aktów prawnych (doc) (usunięto)P.1.13 -Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1/ P.1.13 (6) POUCZENIE 1.

Można również przesłać skan wniosku na adres 7, 2021Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp..

200770743 KRS: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji:Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

⁴.w przypadku nieodebrania dokumentacji w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku dokumentacja zostanie przesłana na adres wnioskodawcy za pobraniem opłaty .WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji: .. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Author: Dariusz Kaatz Created Date: 10/14/2017 10:35:42 AM .Kserokopię oryginału pozostawia się w dokumentacji CM OLK-MED.. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU.. Szpital poprzez Internetowe Konto Pacjenta udostępnia następujące dokumenty w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-950 Białystok WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji: .. udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu Rodzaj dokumentacji medycznej:TYTUŁ PRAWNY DO UZYSKANIA DOKUMENTACJI ( proszę zaznaczyć X we właściwej rubryce ) a. wniosek składa pacjent, którego dokumentacja dotyczy b. wniosek składa przedstawiciel ustawowy pacjenta c. wnioskodawca posiada upoważnienie wystawione przez pacjenta Proszę wypełnić jeżeli wniosek składa osoba z punktu b lub c DANE PACJENTA:Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej..

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny "Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej" plik do pobrania5.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własno ści ą podmiotu leczniczego udzielaj ącego świadcze ń zdrowotnych.. Zgodnie z art. 23 ust.. Administracja Szpitala: 7:30-15:05.Dokumentacja medyczna w tradycyjnej formie papierowej.. (+48) 85 831 80 00, fax (+48) 85 831 88 80. .. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 30.04.2019 r. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego WNIOSKU O WYDANIE KOPII LUB UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. Wniosek (do pobrania) należy złożyć w kancelarii Szpitala, bądź przesłać pocztą na adres: 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213.. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu wszelkich świadczeń zdrowotnych.Wnioskuję o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej ¹ ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt