Rozprawka kryteria oceny

Pobierz

I czy to w ogóle możliwe?. Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowa-nie stanowi-ska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowychKRYTERIA OCENY Z ROZPRAWKI Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0 - 7 pkt) 1.. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów..

Kryteria oceny rozprawki gimnazjalnej.

Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI CHARAKTERYSTYKA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie postaci • opis wyglądu zewnętrznego • nazwanie i opisanie cech charakteru, osobowości, umysłu • uzasadnienie podanych cech przykładamiargumentacyjnym (np. rozprawka) Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona wydarzenia są logicznie ułożone fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puentaSformułowanie kryteriów oceny rozprawki i sposób ich zastosowania wiążą się z wyborem jednego z trzech podejść do oceniania: analitycznego, holistycznego lub mieszanego, które łączy oba zasadnicze podejścia.. Przyjrzyjmy się każdemu z nich oraz ich możliwym skutkom dydaktycznym.. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. Rozwinięcie obejmuje: a) formułowanie tezy lub hipotezy do rozważań b) podanie co najmniej dwóch trafnych przykładów c) skomentowanie pierwszego wybranego przykładukryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe .KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziCreated Date: 5/6/2008 9:46:12 PMKryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0 Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia ..

Zgodność pracy z tematem0 - 1p.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.

Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykal-ne, ortograficzne i interpunkcyjne.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie .oceny różnią się ponad dopuszczalną normę, w roli arbitra występuje trzeci oceniający.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Moja Potwornie Fajna Klasa już za dwa lata podejdzie do swojego pierwszego poważnego egzaminu.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A. ZasadniczymiW pracy z każdym zespołem przychodzi taki moment, gdy włączamy kryteria egzaminacyjne do oceny prac pisemnych..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Temat i forma (10 pkt.). Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisuJakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.. Powołanie się na znane autorytety.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Realizacja tematu wypowiedzi- 0-2p.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Kryteria oceny rozprawki Punktacja (23 pkt.). Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuÓsmoklasista w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi dokonuje wyboru pomiędzy napisaniem wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki, artykułu, przemówienia) i napisaniem wypowiedzi twórczej (opowiadanie).. Tworzenie nowej skali oceny rozprawki Zespół ekspertów IBE w 2009 roku opraco-wał wzorowany na SAT projekt holistycznej skali oceny rozprawki, w którym wyszcze-gólniono pięć hierarchicznie ujętych pozio-mów oceny wypracowania.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Musi napisać pracę nie krótszą niż 200 słów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt