Zapisy w dzienniku pedagoga

Pobierz

Zmian w Statucie MOS.. Pedagog tak jak i inni nauczyciele ma obowiązek (art. 42 ust.. 4.Specjalista zatrudniony w szkole prowadzi dziennik pracy w postaci elektronicznej, jeśli dyrektor szkoły zdecydował o prowadzeniu dzienników w tej formie.. Dzielenie się spostrzeżeniami, ustalenie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych.. Przede wszystkim - nadal nie ma jednego obowiązującego wzoru dokonywania wpisów w dzienniku.Notatki służbowe, zapisy w dzienniku zajęć pedagoga i psychologa, scenariusze spotkań.. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego./ Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia, itp.)./ Zaświadczenie o ukończonych formach szkolenia./-/ Cały okres stażu.. Instrukcja dokonywania zapisów w dzienniku lekcyjnym Obowiązkiem nauczyciela jest dokładne zapoznanie się z zasadami prowadzenia dziennika lekcyjnego - przed rozpoczęciem pracy w danym roku szkolnym.. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących nieletnich.. Znowelizowany plan profilaktyki placówki.ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.. /-/ Cały okres stażu..

Praca pedagoga w pigułce.

Prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami, poprosić na rozmowę, konsultację, (obowiązkowo dotyczy przypadków negatywnych zachowań U).. praca w Komisji ds.. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce 2.. W ostatnim dniu tygodnia nauczyciel prowadzący dziennik lekcyjny nauczyciela zobowiązany jest przenieść informacje do dzienników lekcyjnych poszczególnych klas.. /-/ Cały okres stażu.. Kl. I-VIII Pedagog Wychowawcy Cały rok Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnegozapisy w dzienniku elektronicznym / wychowawcy, nauczyciel wdżwr, nauczyciele świetlicy cały rok 6.. Opracowała: mgr Palińska Emilia Organizowanie spotkań, warsztatów dla dzieci ze specjalistami.. Uczeó miak dwa egzaminy poprawkowe z1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Liceum Ogólnokształcącego im.. Kiedy 4 lata temu zaczynałam swoją pracę jako pedagog szkolny w szkole średniej, byłam przerażona.. Pomoc w przygotowywaniu planów usamodzielnienia.. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego,Strona 1 z 6 Instrukcja dokonywania zapisów w dziennikach lekcyjnych działu dziennego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w roku szkolnym 2016/2017 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania .W związku z tym z nim należy wyjaśnić, które zajęcia prowadzonego przez szkolnego pedagoga składają się na jego pensum (ponieważ odbywają się regularnie, w wyznaczonych miejscach i terminach, mają określoną listę uczestników, temat), a które są działaniami prowadzącymi w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy szkolnego pedagoga.4..

Okres trwania stażu Zapisy w dzienniku zajęć.

Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych o tematyce prozdrowotnej (m.in. prawidłowe odżywianie się, higiena osobista, itp.).. Przedstawiamy najważniejsze zadania pedagogów na ten rok szkolny oraz pomocny spis niezbędnej dokumentacji wraz ze wzorami!Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.. wychowawca pedagog - zapisy w dzienniku N Wyrabianie umiejętnoś-ci radzenia sobie z emocjami i zaburzenia mi uwagi oraz .Zapisy w dzienniku pedagoga, notatki służbowe z podjętych interwencji, zapisy w dziennikach zajęć dodatkowych.. 3 Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; § 15. pkt3, ust.3 1.. Nie miałam natomiast pojęcia, jak powinna wyglądać praca pedagoga od strony, nazwijmy to, organizacyjnej.Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.. Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia.. wrzesień 2009 Zaktualizowany statut MOS.. Nowelizacja i uaktualnianie zadań.. - Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.. Współpraca z rodzicami./ - Rozmowy z rodzicami.. Wskazanie sytuacji zagrożeń, miejsc i sytuacji niebezpiecznych dla młodzieży..

- Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami./ Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego.

Wtedy dziennik ten stanowi formę elektroniczną zwykłego dziennika, zatem zamieszcza się w nim te same informacje, które powinny znaleźć się w tradycyjnym dzienniku pracy.Dokonywanie zapisów w dzienniku zajęć.. I to wpisy w dzienniku pedagoga - dokładne i szczegółowe dot.dzialań podejmowanych ws.ucznia pomogły nam obronić nasze stanowisko.. Bolesława Prusa w Skierniewicach w roku szkolnym 2015/2016 GŁÓWNE KIERUNKI PRACY Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieŝowych ośrodkach wychowawczych, młodzieŝowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach .październikai w dzienniku pedagogów zapisy w dziennikach lekcyjnych 15 "Zamiast hejtu" prezentacja PPT, film DVD, praca w grupach U 7, 8, III G. Budzyń - listopad, grudzień zapisy w dziennikach lekcyjnych i w dzienniku pedagoga, zasady antyhejtowe - plansza/ prezentacja na tablicy 16 "Dopalacze - nie ryzykuję" praca w grupach .lekcyjnych i dzienniku pedagoga Zapisy w dziennikach lekcyjnych i dzienniku pedagoga Harmonogram dyżurów.. protokoły z Zespołów , 5.. Miałam wiele pomysłów, ogromne chęci..

Rok szkolny 2018/2019 nie niesie ze sobą radykalnych zmian w zadaniach i dokumentowaniu pracy pedagoga szkolnego.

post został zmieniony: 01-02-2019 10:16:10zapisy w dzienniku elektronicznym / wychowawcy, nauczyciel wdżwr, nauczyciele świetlicy, nauczyciel informatyki cały rok 6. zapisy w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga / wychowawcy,Pozostale zapisy w dzienniku pedagoga dotyczç — 17.10.2017 r. skargi ucznia, na zachowanie— w autobusie szkolnym (kopnçka i popchnçla kolegç), — 24.10.2017 r. rozmowy z poszkodowanym uczniem na temat kontaktów z— — 08.11.2017 r. rozmowy z rodzicami —i P. dyrektor - mediacje (rodzice nie Žyczq sobie kontaktów pedagoga z córkq),pedagoga Zapisy w dziennikach Dokumentacja pedagoga Sprawozdanie pedagoga, psychologa zapisy w dziennikach Uświadomienie społeczności szkolnej Ulotki informacyjne, plakaty, informacje na tablicy ogłoszeń.. Imiona i nazwiska uczniów zapisane w dzienniku lekcyjnym nauczyciela muszą być zgodne ze stanem faktycznym w dziennikach lekcyjnych klas.Zapisy w dzienniku pedagoga.. Nowelizacji Planu Profilaktyki Placówki.. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrekcja szkoły.. Ale jak co roku, ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.. I WSTĘP.. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz warunkach i sposobie jej realizacji, powodują konieczność dokonania zmian w zapisach w dzienniku zajęć.. Współpraca z rodzinami / opiekunami prawnymi wychowanek.. 5.Była u nas kiedyś kontrola KO w sprawie konkretnego ucznia.. Prowadzenie zajęć, które zapobiegną niepowodzeniom szkolnym.. Współudział w tworzeniu dokumentów ośrodka: praca w Komisji ds. 1.Zachęcanie do przestrzegania zasad higieny osobistej.. Gromadzenie dokumentacji o udzielanych formach8.. 2.Dodano: 5 września 2018.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc koleżeńska, praca indywidualna z uczniem, zajęcia z pedagogiemzapisy w dzienniku pedagoga analiza ankiet analiza kart pracy F. Odpowiedzialność karna nieletnich.. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych o tematyce prozdrowotnej (m.in. prawidłowe odżywianie się, higiena osobista, itp.).. I UWAGI OGÓLNE a).4. zapisy w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga / wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii,- zapisy w dzienniku pedagoga potwierdzajq "skandaliczne zachowania chlopców", w - z dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne 2014/15) wynika, Že zachowanie ocenione przez nauczycieli jako nieodpowiednie (ocena za I pófrocze i ocena roczna)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt