Ocena opiekuna praktyki pedagogicznej

Pobierz

Karta informacyjna.. Buk Opinia opisowa poświadczająca realizację praktyki pedagogicznej Anna Zamysłowska.. Wykazuje zainteresowanie tematyką zajęć 3.. 2012 r. Podczas praktyk studentka zapoznała się z całokształtem funkcjonowania placówki, dokumentacją przedszkola oraz najważniejszymi dokumentami i ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia .WSKAZÓWKI DO OPISOWEJ OCENY PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE J Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ęPodczas praktyki zapoznała się z najważniejszą dokumentacją szkoły (Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, szkolnym systemem oceniania, planem pracy szkoły, procedurami interwencyjnymi), z bazą szkoły, ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy opiekuńczo - wychowawczej.11.. Ogólna ocena praktyki studenta (w skali ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny .. Microsoft Word - OPINIA i OCENA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK cz. IV dziennika.doc Author: Olek Created Date:wystawionych przez Zakładowego Opiekuna Praktyk, oceny własnej studenta a także załączonego portfolio, potwierdzających zrealizowanie praktyk pedagogicznych z zakresu terapii pedagogicznej objętych programem kształcenia na II roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika: zaliczam praktyki z zakresu terapii pedagogicznej w wymiarze 60 .Proszę o dokonanie oceny poniższych aktywności studenta/ki (skala ocen - 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) 8. samodzielnie przygotował/a i przeprowadził/a przynajmniej jedną lekcję wychowawczą pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowej i 9. analizował/a wraz z opiekunem praktyki zawodowej sytuacje i zdarzenia zaobserwowanewraz oceną, do jego dziennika praktyk pod scenariuszem; − służenie studentowi pomocą, bycie wzorem osobowym dobrego fachowca, wrażliwego wychowawcy małych dzieci, twórczego i innowacyjnego specjalisty..

Ocena ogólna praktyki: bardzo dobra.

W szczególności w sprawozdaniu należy umieścić:OCENA OPIEKUNA PRAKTYK (wypełnia Merytoryczny Opiekun Praktyk na Uczelni) Na podstawie dziennika praktyk potwierdzającego zrealizowanie praktyki pedagogicznej w ramach przygotowania pedagogicznego na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika, a także opinii i oceny Zakładowego Opiekuna Praktyk o przebiegu i wynikachCzęsto zdarza się, ze mamy na swoich lekcjach studentów - praktykantów.. Jak wiadomo, po zakończeniu przez nich praktyki trzeba wystawić ocenę.. Dziennika praktyki podpisanego przez nauczyciela opiekuna praktyki.. Poszukuje rozwiązań metodycznych poprzez formułowanie pytań,.. Imię i nazwisko., student.roku, kierunku filologia polska, odbył praktykę pedagogiczną w okresie.do.20.r.. Opinia opiekuna praktyki.Uczniowie ocenili pracę praktykanta bardzo wysoko Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy Poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykanta Doskonaliłam umiejętności organizacyjne Bardziej wnikliwie analizowałam podjęte zadaniaPraktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez nauczyciela oraz wspólnie z nim dokonywała szczegółowej analizy i oceny ich przebiegu.. W ocenie stosuje się skalę punktową od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom skrajnie niski, a 5 - szczególnie wysoki..

O przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej studenta.

9 Posiada wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w którychWYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYKI : 1.. OCENA PRAKTYKI.. Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wraz z uzasadnieniem: ocena uzyskana przez student/kę wyrażona w skali ocen zostanie przepisana do indeksu studenta/ki a naniesione uwagi zostaną omówione ze studentem/ką.Średnia ocen: Współpraca praktykanta z opiekunem praktyk 1.. Łowicz Opinia opiekuna praktyki o studencie odbywającym praktykę Małgorzata Kornaś.. Obserwowała także zajęcia związane z realizacją treści zawartych w programie własnym nauczycielki.OCENA PRAKTYKI.. W czasie odbywania praktyki student zapoznał się ze specyfiką pracy: a) pedagoga szkolnego, b) psychologa szkolnego,Ogólna ocena praktyki studenta (w skali ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny) /podpis zakładowego opiekuna praktyki/kryteria oceny: obecność, poziom zaangażowania, treść wykonanych zadań odpowiadająca efektom kształcenia określonym w programie, ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, obserwacja praktykanta (jego stosunek do zleconych zadań i poziom zaangażowania, przestrzeganie obowiązujących …Praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie (zwanej dalej Poradnią) organizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012.131 z dnia 2012.02.06), zwanego dalej .o przebiegu i wynikach praktyki pedagogicznej /wypełnia opiekun praktykanta w placówce/ ..

opiekun praktyki:Opinia opiekuna praktyki studenckiej.

ZALICZENIE PRAKTYKI Warunkiem zaliczenia praktyki jest odbycie rozmowy z opiekunem praktyki w Uczelni i przedłożenie mupieczęć przedszkola OCENA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Dyrekcja Przedszkola Zaświadcza, że student .. imii nazwisko studenta ęDo zadań realizowanych przez studenta podczas praktyki należy współpraca z gronem pedagogicznym szkoły poprzez: udział praktykanta w otwartych posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach (np. zespołów przedmiotowych), spotkaniach z rodzicami itp.,Arkusz oceny studenta wypełnia nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun praktykanta, w ostatnim dniu praktyki pedagogicznej.. Sprawozdanie z odbytej praktyki pedagogicznej Sprawozdanie z odbytej praktyki pedagogicznej powinno zawierać opis i sposób realizacji poszczególnych zagadnień programu praktyki.. Praktyka obejmowała zgodnie z instrukcją dotyczącą praktyk studenckich ……….. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Przy omawianiu przebiegu zajęć była zainteresowana informacjami szczegółowymi postępowania z uczniem w sytuacjach problemowych.. hospitowanie lekcji, samodzielne prowadzenie lekcji zapoznanie z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły, zapoznanie z podstawą programową nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych zapoznanie ze sposobem gromadzenia pomocy .Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę..

Gliwice Samoocena po odbytych praktykach Justyna Gramała.

Student zapoznał się z dokumentacją obowiązującą w placówce w zakresie przewidzianym w programie praktyki: a) w pełnym zakresie, b) częściowo, c) nie zapoznał się.. Obowiązkowość w realizacji zadań 6.. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDENTA - PRAKTYKANTA a) kultura osobista b) umiejętność współżycia w zespole c) obowiązkowość i odpowiedzialność d) punktualność i zdyscyplinowanie w pracy e) zaangażowanie w pracach społecznych f) respektowanie uwag i wskazówek opiekunów g) inne uwagidobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).. Nie dla wszystkich jest to proste.. Opinia o pracy praktykanta : II.. Dlatego chcę podzielić się z innymi i załączam ocenę praktyki opracowaną przeze mnie.. Kraków Opinia o przebiegu praktykiWZÓR: OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ - CIĄGŁEJ (DOCX, 132 KB) WZÓR: KARTA OCENY PRZEBIEGU PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ - CIĄGŁEJ (DOCX, 133 KB) WZÓR: KARTA OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W OBSZARACH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (DOCX, 133 KB)4.. Gotowość do współpracy 7.Opinie opiekuna praktyk o praktykach Agnieszka Joanna Stachurska-Jelonek.. Pani Izabela M. odbyła praktykę w Przedszkolu Nr xxx w Warszawie.. Praktyki trwały w okresie od 12.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt