Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego

Pobierz

Zespół ds. profilaktyki wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami opracował Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który zgodnie z obecnymi przepisami jest jednym dokumentem, określającym działania nauczycieli i szkoły na rzecz wspomagania rodziców w .Prowadzenie doskonalenia zawodowego wewnątrz zespołu w zakresie umiejętności wychowawczych.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym docPoniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.. 2019/2020 Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno-opiekuńczego - 2sem 19-20 Sprawozdanie z PPS - 2sem 19-20 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych plik do pobrania 71 KB; Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji plik do pobrania 63.5 KB; Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasy plik do pobrania 43.5 KB; Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych plik do .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIE ..

2.SPRAWOZDANIE z realizacji Koncepcji pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Efekty działań wychowawczych Uczeń:-zna i rozumie pojęcia:norma,prawo,obowiązek,tolerancja,godność,-dostrzega różnicę między ludźmi i akceptuje je,-rozróżnia dobro i zło w codziennych sytuacjach i odpowiednio na nie .1 Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021 I.. 31 grudnia 2011 .. 13, Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.. Realizowano zadania z Podstawy Programowej i planów wychowawczych poszczególnych klas.. W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej.. Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły lub z poza niej.5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2004r.. Zagadnienia zawarte w planieSZQA Sprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 w I póåroczu roku szkolnego 2018/ 19 2 -01- opracowanego na podstawie Programu Wychowawczo - Profilakty zryepo Szkoly Podstawowej nr 99 we Wro Wszyscy nauczyciele - wychowawcy realizuja plan dziakaó wychowawczych zgodnie z zatoŽeniami Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szko\y.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości..

W roku szklonym 2010/2011 zrealizowano prawie wszystkie założenia planu wychowawczego klasy IIIf.

oraz w oparciu o sprawozdania wychowawców klas .SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY SZKOŁY - I semestr 2020/21 Program wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021 Sprawozdania - 2 sem.. Planowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza nie doszła do skutku ze względów finansowych uczennic.. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie Uwagi 1.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. 3.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte w programie Wychowawczo — Profilaktycznym Szkoly.Zrealizowane zadania WYCHOWAWCZE Ocena stopnia realizacji - efekty Strefa emocjonalna 1.Postrzegamy siebie w zespole klasowym: - jaki jestem, - jestem doceniony i doceniam innych, - moje sukcesy, - wewnętrzne Ja, zewnętrzne Ja, - możemy wpływać na swój nastrój, - co mogę zrobić, aby poczuć się lepiej..

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

planu wychowawczego, prawa wewnątrzszkolnego, zmian w Statucie , Zespołu Wychowawczego, Zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ds.1 day agoDec 1, 2021Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.. 2.May 19, 2022Rodzaje diagnoz i badań przeprowadzonych w szkole, na bazie których Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .ustalenie założeń do planu pracy zespołu na bieżący rok szkolny, ustalanie częstotliwości spotkań, zatwierdzenie planu pracy, ustalenie zadań do realizacji przez wychowawców klasowych w roku szkolnym 2012/2013 - tematyka godzin wychowawczych i harmonogramy imprez klasowych, przypomnienie obowiązków wychowawców klasowych, nowelizacja zeszytów …Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Rymaniu I semestr roku szkolnego 2018/2019 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2018r..

... planu profilaktyczno-wychowawczego i statutu oraz wdrażał własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.

Nr 260, poz. 2593)z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 .5 days agoNa bieżąco dokonywałam oceny skuteczności własnych działań, w razie konieczności wprowadzałam zmiany w tych działaniach - w planie nauczania (modyfikacja ilości jednostek lekcyjnych poświęconych jakiemuś zagadnieniu, zmiana kolejności treści, ich zakresu, itp.), w działaniach wychowawczych, doborze metod i form pracy, ofercie zajęć pozalekcyjnych.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5 i 6 w roku szkolnym 2010/2011.. Uczniowie dokonywali analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają, Brali udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym, Brali udział w uroczystościach związanych ze świętami np.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ORAZ GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III f ROK SZKOLNY 2010/2011 wychowawca: Aleksandra Fras 1.. Starałem się, by uwzględniał on .. Opis i analiza dziecka nieśmiałego z wadą wymowy; Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego;Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.. 2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem wartości.. 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO W KLASIE III "Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych"-główny cel działań wychowawczych w klasie III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt