Karta tematu pracy dyplomowej pg zie

Pobierz

Forma pracy Spotkania w siedzibie pracodawcy kilka razy w tygodniu, możliwa praca zdalna - do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.. Uzupełniająco: korespondencja mailowa lub telefoniczna, telekonferencje.. Jakiekolwiek późniejsze zmiany danych wymagają złożenia nowej Karty tematu pracy, jeszcze zanim praca zostanie poddana weryfikacji5.. Na liście może się znaleźć wiele osób zainteresowanych danym tematem.. Władze Wydziału; Rada WydziałuZGŁOSZENIE PRACY DYPLOMOWEJ Student: NAZWISKO Imię.. Kartę proszę wypełnić drukowanymi literami.. Zadania do realizacji w ramach kursu w semestrze 6. nr indeksu: nr indeksu Kierunek: Studia: Grupa: Rok akademicki: Specjalność: Temat pracy: Temat pracy dyplomowej.. Kompetencje studentów realizujących projekt 1.Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.. Metodologia projektowania baz danych w środowisku .Karta wydania tematu pracy dyplomowej: licencjackiej/ magisterskiej* Kierunek: FILOLOGIA/ PEDAGOGIKA* Specjalność: Specjalizacja: Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne* I / II * stopnia (licencjackie/ magisterskie*) Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko prowadzącego pracę/ kierującego pracą*: Imię i nazwisko studenta:KARTA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ: .. Karta tematu pracy powinna zostać złożona przez studenta - 4-go semestru studiów licencjackich (studia I-go stopnia) - 5-go semestru studiów inżynierskich (studia I-go stopnia) Nazwa i adres jednostki Informacja o pracy: geneza, cel pracy dyplomowej, środki do uzyskania celu, przewidywane wynikidyplomowania tematu pracy lub recenzenta konieczne jest złożenie nowej Karty tematu pracy dyplomowej..

Karta tematu pracy dyplomowej UWAGA!

Wówczas, przed wgraniem pracy do systemu Moja PG student musi sprawdzić, czy wszystkie dane w systemie są zgodne z nową kartą tematu pracy.. Analiza literatury przedmiotu i stanu istniej ącego zwi ązana z problemem.. Kartę proszę wypełnić drukowanymi literami.. Imię i nazwisko studenta Numer albumu Tryb studiów Stacjonarne / Niestacjonarne (niepotrzebne skreślić) Rodzaj studiów Licencjackie / Inżynierskie / Magisterskie (niepotrzebne skreślić) Kierunek studiów Specjalność Prowadzący pracęKarta egzaminacyjna Exam card Wzór podania o zmianę promotora Procedura wyboru przedmiotów, profili/specjalności i opiekunów pracy dyplomowej Wytyczne dla procesu dyplomowania na kierunku Inżynieria Danych obowiązujące na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Druki dla dyplomantów: Karta wydania tematu pracy dyplomowejWymagana data zło żenia pracy: .. Termin realizacji Do 3 m-cy, prezentacja wyników: VI 2018 lub po zakończeniu projektu.. Jakiekolwiek późniejsze zmiany danych wymagają złożenia nowej Karty tematu pracy, jeszcze zanim praca zostanie poddana weryfikacji antyplagiatowej (punkt 2).Zwracam się z prośba o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej pt.: .. KARTA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ Author: chrapek Last modified by: aga Created Date: 12/5/2011 9:59:00 AM Company: WSTI w Katowicach Other titles: KARTA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ .Forma pracy Spotkania z pracodawcą jeśli zajdzie konieczność konsultacji - tak często jak będzie to niezbędne..

Zakres pracy: 1.

Warunkiem zaliczenia Seminarium dyplomowego oraz Projektu dyplomowego / Pracy dyplomowej w pierwszym semestrze dyplomowym jest: a) udział w indywidualnych spotkaniach z opiekunem pracy, których efektem jest ustalenie tematu pracy oraz spełnienie innych podanych przez opiekuna warunków,Faculty of Management and Economics.. Imię i nazwisko studenta Numer albumu Tryb studiów Stacjonarne / Niestacjonarne (niepotrzebne skreślić) Rodzaj studiów Licencjackie / Inżynierskie / MagisterskieInformacje dla osób piszących pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania i Ekonomii: Regulamin dyplomowania; ABC dyplomanta.. Przed zakończeniem pierwszego semestru dyplomowania student musi dostarczyć do dziekanatu wypełnioną kartę tematu pracy dyplomowej.. AktualnościWarunki złożenia i prowadzenia Karty Pracy Dyplomowej (KPD) Pierwszą stronę wypełnionej i podpisanej (przez prowadzącego, opiekuna naukowego i studen-ta) Karty Pracy Dyplomowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie Instytutu Pojazdów PW w nieprzekraczalnym terminie do 2. marca 2018 roku.w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, WETI, PG 1.. Imię i nazwisko studenta Numer albumu Tryb studiów Stacjonarne / Niestacjonarne (niepotrzebne skreślić) Rodzaj studiów Licencjackie / Inżynierskie / Magisterskie (niepotrzebne skreślić) Kierunek studiów Profil dyplomowania Prowadzący pracęWydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Karta tematu pracy dyplomowej UWAGA!.

Sprecyzowanie celu pracy.

tematu pracy.. Szukaj.. Promotor: NAZWISKO Imię, Miejsce praktyki .. 3.pisania prac dyplomowych w wymiarze godzin wyznaczonym przez dziekana.. Termin realizacji listopad 2018 - marzec 2019 (możliwość współpracy w krótszych okresach) .Pierwszą stronę wypełnionej (przy pomocy edytora tekstu) i podpisanej (przez prowadzącego, opiekuna naukowego i studenta) Karty Pracy Dyplomowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie Instytutu Pojazdów w nieprzekraczalnym terminie do 19. października 2018 roku w przypadku studiów stacjonarnych, ew. do 30. pażdziernika .Warunki złożenia i prowadzenia Karty Pracy Dyplomowej (KPD) Pierwszą stronę wypełnionej i podpisanej (przez prowadzącego, opiekuna naukowego i studen-ta) Karty Pracy Dyplomowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie Instytutu Pojazdów w nieprzekraczalnym terminie do 13. pażdziernika 2017 roku w przypadku studiów .KARTA PRACY DYPLOMOWEJ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne / niestacjonarne (* STOPIEŃ STUDIÓW I (inżynierskie) / II (magisterskie) (* KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ IMIĘ i NAZWISKO DYPLOMANTA Nr albumu telefon e-mail .. Opiekun (autor) tematu pracy dyplomowej w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu listy tematów wybiera osobę (osoby .Pierwszą stronę wypełnionej (przy pomocy edytora tekstu) i podpisanej (przez prowadzącego, opiekuna naukowego i studenta) Karty Pracy Dyplomowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie Instytutu Pojazdów w nieprzekraczalnym terminie do 18. października 2019 roku w przypadku studiów stacjonarnych, ew. do 25. pażdziernika .KOMPETENCJE SIŁĄ NAPĘDOWĄ SUKCESU STUDENTÓW WZIE PG KARTA TEMATU PROJEKTU ..

Instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w systemie mojaPG.

Regulamin antyplagiatowy obowiązujący od 23.02.2022; Wymagania edytorskie dotyczące prac i projektów dyplomowych od 01.10.2019; Karta egzaminacyjnaMicrosoft Word - Karta wydania tematu pracy dyplomowej - 2019.docx Author: igor Created Date: 10/7/2019 12:23:38 PMKarta tematu pracy dyplomowej UWAGA!. Strona główna; Aktualności; O wydziale.. Potwierdzenie przyjęcia tematu (dyplomant) .Warunki złożenia i prowadzenia Karty Pracy Dyplomowej (KPD) Pierwszą stronę wypełnionej (przy pomocy edytora tekstu) i podpisanej (przez prowadzącego, opiekuna naukowego i studenta) Karty Pracy Dyplomowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie Instytutu Pojazdów w nieprzekraczalnym terminie do 1. marca 2019 roku.Temat pracy: w języku polskim Projekt i implementacja internetowego systemu sprzedaży biletów i obsługi organizatorów.. Złożenie karty jest warunkiem zaliczenia bieżącego semestru.. Rozpoczęcie procedury dyplomowania wymaga złożenia w dziekanacie Karty tematu pracy zgodnie ze wzorem znajdującym się w zakładce Studenci/Organizacja studiów/ Dyplomowanie/ ABC dyplomanta.. Menu Strony.. Podstawą zaliczenia Seminarium dyplomowego w drugim semestrze dyplomowania jest udział1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt